Διαγραφές & Διακοπές

Επιχειρήσεις που, στις συγκεκριμένες ημερομηνίες / διαστήματα είναι σε κάποια από τις παρακάτω καταστάσεις: Πτώχευση, Διακοπή (Δ.Ο.Υ.), Λύση - Εκκαθάριση, Υπό εκκαθάριση, Διαδικασία Συνδιαλλαγής, Διαγραφή, Διαγραφή λόγω συγχώνευσης, Αναγκαστική διαχείριση, Διαγραφή λόγω διάσπασης
Αναλυτικά Στοιχεία

Ημερομηνία Πλήθος